AUTOŠKOLA DOBRÝ s.r.o.

Zabezpečujeme kurzy na získanie vodičského preukazu sk.B, B1. Naša autoškola si počas nášho pôsobenia na trhu vybudovala povesť serióznej spoločnosti s veľmi ústretovým prístupom k uchádzačom o vodičské oprávnenie. 

Naším cieľom je, aby ste u nás boli spokojní a získali ste vytúžený vodičský preukaz.

Nájdete nás na adrese:

AUTOŠKOLA DOBRÝ s.r.o.

Boriny 1365/21

Dunajská Streda

NAŠA PONUKA

  • Výcvik vodičského oprávnenia sk.B,B1
  • Kondičné jazdy
  • Doškoľovací kurz
  • Škola bezpečnej jazdy

                             Dôležité !!!!

Výcvik v autoškolách sa riadi usmernením ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky k prevádzkovaniu niektorých činností - školení a skúšok v oblasti cestnej dopravy v období od 12. februára 2021 - COVID automatom.

Výkon týchto činností sa riadi regionálnym sfarbením okresov a nie celoplošne pre celú SR.

Aktuálne informácie sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.

V rámci autoškoly to znamená, že momentálne na danú situáciu , prebieha v autoškole tzv. dištančné vzdelávanie uchádzačov, praktická výúčba nie je dovolená.

V prípade zmeny Vás budú inštruktori kontaktovať.
Oznam 

o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

________________________________________________________________________________________________

V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len "vyhláška") z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská .

/PDF príloha/Z dôvodu podania žiadosti na ústredný krízový štáb, ako pokračovať ďalej , počkáme na vysvetlenie a o výsledku pokračovania autoškoly vo výučbe Vás budeme informovať. 

Ďakujeme za pochopenie.

 

NOVÉ  KURZY  2020 - ZÁPIS do kurzu  možný po telefonickom dohovore  


Slovenský kurz  -   voľné

Maďarský kurz   -   voľné

KONDIČNÉ JAZDY
Stále dodržiavame OPATRENIA COVID 19:                                                      KONTAKT
- inštruktor a účastník musia mať rúško
- dezinfekcia vozidiel a trenažérov

OZNAM 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

                                                                                                     sp. zn.: OLP/8326/2020

                                                                                                     Bratislava, 14.10.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy

na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa

§ 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom

zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať

nasledovné hygienické opatrenia:

-vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka);

-pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov. Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník .

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej

kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško,

respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),

- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla,

najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

- pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať

každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré

sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné

rukavice).

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a)

zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží

pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


NOVINKA !!!

Kondičné jazdy na R7, jazda v zimných a sťažených podmienkach na našich cestách aj na R7.
Opýtajte sa v našej AUTOŠKOLE ?

                                           


PRIPRAVUJEME 2020/2021
AKCIA  "AUTOMAT"

Vážení zákazníci, pripravujeme pre Vás novinku - 
AKCIA AUTOMAT
vedenie motorového vozidla s automatickou prevodovkou.

Pre viac informácii môžte volať: 
                                       Marian Dobrý 0903 405 370

PS: akcia bude platiť aj pre výcvik aj pre kondičné jazdy!


P O Z O R  ! ! ! 

Trvanie vodičského kurzu v autoškolách

Vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi, dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu "vis maior" (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.
JÚN - JÚL
JÚN - JÚL

RECENZIE


Prijemný, ústretový, trpezlivý a šikovný inštruktor.Vedia naučiť. Odporúčam.

ZKV

 

Csak ajánlani tudom mindenkinek aki tényleg meg akar tanulni vezetni és nem csak " jogsit " akar!!!
PD


Ak sme Vás zaujali a chcete vedieť viac?  kliknite